.RU

ТЕМАТИЧЕН СПИСЪК - Факултет по математика и информатика


^ ТЕМАТИЧЕН СПИСЪК

за изпита за магистърските програми по специалност Информатика (без Логика и алгоритми и Електронно обучение)


1. Компютърни архитектури. Организация на централен процесор

2. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация

3. Крайни автомати. Регулярни изрази

4. Компютърни мрежи. Еталонен модел

5. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги

6. Операционни системи. Управление на ресурсите. Процеси

7. Основни типове операционни системи. Файлови систем, тяхната логическа организация и физическо представяне

8. Бази от данни и СУБД. Релационни БД. Релационна алгебра и релационно смятане

9. Процедурно програмиране – основни информационни и алгоритмични структури

10. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове, оператори, обекти, наследяване, полиморфизъм

11. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Реализация. Основни операции

12. Структури от данни, използвани в Изкуствения интелект. Търсене в дълбочина и ширина. Евристично търсене

13. Експертни системи. – основни принципи на изграждане и функциониране

14. Семантични мрежи и фреймове. Планиране

15. Семантична характеризация на логическите програми. Минимален Ербранов модел

16. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране (ФП). Модели за оценяване на изрази във ФП. Процедури от по-висок ред. Работа със списъци

17. Графични файлови формати

18. Векторно и пикселно представяне на обектите. Попикселно построяване на отсечка, окръжност, елипса

19. Алгоритми за отсичане от изпъкнал многоъгълник. Екранно отсичане

20. Запълване на многоъгълник


По посочената тематика се провежда тест.


Литература:

1. Й. Денев, Р. Павлов, Я. Деметрович. Дискретна математика. Наука и изкуство, София, 1984.

2. М. Нишева, Д. Шишков. Изкуствен интелект. Интеграл, Добрич, 1995.

3. Е. Лукипудис. Компютърна графика и геометрично моделиране, част I. Лукипудис, Пазарджик, 1996.

4. Д. Метакидес, А. Нероуд. Принципи на логиката и логическото програмиране. ВИРТЕХ, София, 2000.

5. Ю. Чарняк, Д. Макдермот. Увод в изкуствения интелект. СОФТЕX, София, 1997.

6. П. Джаксън. Увод в експертните системи. СОФТЕX, София, 1999.

7. Л. Николов. Операционни системи. Ciela, София, 1998.

8. М. Тодорова. Програмиране на C++, част първа и втора. Ciela, София, 2002.

9. В. Димитров. Увод в обектно-ориентираното програмиране. СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000.

10. M. Toдорова. Езици за функционално и логическо програмиране. Ciela, София, 2001.

11. D. A. Patterson, J. L. Hennessy. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (2nd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1997.

12. J. L. Hennessy, D. A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers, 1996.

13. D. F. Rogers. Procedural Elements for Computer Graphics. McGraw-Hill, 1998.


ю Магистърска програма: Био- и медицинска информатика


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 90


Ръководител на програмата доц. Антоний Попов

ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164

Тел. 8161-861

E-mail: atpopov@fmi.uni-sofia.bg


Tази магистърска програма е подходяща за завършили бакалавърски програми по информатика, приложна математика, а също така физика, инженерни науки, биология, биохимия и молекулярна биология със знание и интерес към компютърните науки. За кандидати не завършили информатична специалност е предвидено посещаване на извънредни курсове по Основи на програмирането и Бази от данни преди или по време на следването.


Целта на програмата е да се изградят високо квалифирицирани специалисти в областта на информатиката и прилагането на съвременните информационни технологии с необходимата за това добра математическа подготовка готови да се включат успешно в съвременните биологични и медицински изследвания. Нуждата от такива специалисти се опрделя и от необходимостта за успешна реализация на здравната реформа особено с оглед предстоящото присъединяване на България към ЕС. Предложените курсове в програмата отразяват последните постижения на науката в тези области. Предполага се, че успешно завършилите програмата ще притежават добри умения в областта на работата с големи бази от данни, използвани при обработката, съхранението и класификацията на данните за пациентите, банките с генетична информация, както и умения за обработка на томографски, рентгенови и други медицински изображения, както и на различни медицински сигнали. Придобиват се знания и по разработване на Интернет базирани медицински приложения, извличане на признаци от и компресия на медицински сигнали и изображения, извличане на информация и закономерности от големи бази от данни, медицинска роботика. Допълнително могат да се придобият познания по основи на електонния бизнес и мениджмънт. Основно внимание се обръща на познанията в областта на статистиката.

Литература

1. Yearbook of Medical Informatics 2001–2005.

2. Recommendations of the medical informatics association (IMIA on education in health and medical informatics: http://www.imia.org/wg1/)

3. Van Bemmel, J.H., Musem M. A. (eds), Handbook of medical informatics, Springer, Heidelberg, 1997. Вж. Още http://www.mihandbook.stanford.edu.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Математическо моделиране в

биологията и медицината (З) 4 45 3+0+0

2. Разпознаване на образи
в медицината (З) 6 60 2+0+2

3. Разработка на Интернет приложения (И) 6 60 1+0+3

4. Медицинска биофизика (З) 9 90 3+3+0

5. Изчислителна геометрия и
морфология (З) 6 60 2+0+2

6. Web- интерфейс към бази от данни (И) 6 60 2+0+2

7. Системи за компютърна алгебра в

биологичните и медицинските

изследвания (И) 5 45 1+0+2

8. Въведение в молекулярната биология и
изчислителната молекулярна биология 6 60 3+0+1

II семестър

9. Основи на изчислителната биология (З) 6 60 2+0+2

10. Приложна статистика (З) 5 45 3+0+0

11. Приложна статистика – практикум (И) 4 45 0+0+3

12. Методи на медицинската физика (З) 7 75 2+0+3

13. Анатомия и физиология на човека (И) 5 45 3+0+0

14. Основи на генетиката (И) 5 45 3+0+0

15. Биомедицинска роботика (З) 6 60 2+0+2

16. Приложен софтуер (И) 6 60 1+0+3

17. Система МАТЕМАТИКА II (И) 6 60 2+0+2

18. Географски информационни системи (И) 6 60 2+0+2

19. Геометрична теория на мембраните (И) 5 45 3+0+0

20. Биологични задачи, решими с помощта
на съвременни ИТ (И) 5 45 3+0+0


III семестър

21. Паралелна и разпределена обработка (И) 7 75 3+2+0

12. Невронни мрежи и генетични
алгоритми(И) 6 60 2+0+2

23. Управление на проекти (И) 5 45 1+0+2

24. Обектно – ориентиран анализ и

управление с UML (И) 6 60 2+0+2

25. Datagrids (И) 6 60 2+0+2


Разработване и защита на дипломна работа 30 300 20


ю Магистърска програма: Електронен бизнес


Срок на обучение: 3 семестъра

^ Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 90


Ръководител на програмата доц. д-р Петко Русков

Мобилен: +359 898 622 115

E-mail: petkor@fmi.uni-sofia.bg


^ Цел на програмата: Студентите да придобият знания и умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронния бизнес и в частност електронната търговия; да получат практически опит при разработване и използване на информационни и комуникационни технологии и системи за решаване на бизнес-задачи; да могат да дефинират проблемите, анализират алтернативите и създават подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и поддържане на информационни системи за бизнеса.

За тази магистърска програма могат да кандидатстват кандидати, завършили специалност Информатика или преминали допълнително обучение по Информатика.

^ Реализация на студентите, които са завършилите програмата: В бизнес организации или в публичната администрация като аналитици, проектанти, експерти, консултанти и други със задълбочени аналитични знания и умения в областта на информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес др.

Програмата дава възможност да се получи синергия между знания и умения в областта на бизнеса и информационни и комуникационни технологии.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Основи на електронния бизнес 7.5 90 4+1+1

2. Анализ и развитие на бизнеса 5 60 2+1+1

3. Електронни разплащания 5 60 2+1+1

^ 4. Обектно-ориентиран анализ и

проектиране с езика UML 5 60 2+2+0

5. Избираема дисциплина 1 5 60 2+2+0II семестър

6. Управление на бизнес процеси 10 120 4+2+2

7. Съвременни Markup езици 7.5 90 4+1+1

8. Избираема дисциплина 2 5 60 2+1+1

9. Избираема дисциплина 3 5 60 2+1+1

10. Избираема дисциплина 4 5 60 2+1+1Избираеми

1. Групуер 5 60 2+1+1

2. Маркетинг в Интернет 5 60 2+1+1

3. Мениджмънт на взаимоотношенията

с клиентите 5 60 2+1+1

4. Мобилна търговия 5 60 2+1+1

5. Управление на проекти 5 60 2+1+1

6. Мобилни комуникации 5 60 2+1+1

7. Основи на Business Intelligence 5 60 2+1+1

8. Предприемачество 5 60 2+1+1

9. Програмни продукти за електронен

бизнес 5 60 2+1+1

10. Информационна и комуникационна

инфраструктура 5 60 2+1+1

11. Сигурност на електронните транзакции 5 60 2+1+1

12. Интелигентни агенти 5 60 2+1+1

^ 13. EDIFACT 5 60 2+1+1

14. Аспектно ориентирано проектиране на

приложения за мобилни и електронен

бизнес 6 75 3+1+1


III семестър

Разработване и защита на дипломна работа 30 300 20


Курсовете изписани с тъмен шрифт са задължителни

ю Магистърска програма: Електронно обучение


Срок на обучение: 3 семестъра (вариант А, редовно), 5 семестъра (вариант А, задочно)

4 семестъра (вариант Б, редовно)

^ Форма на обучение: редовна / задочна

Минимален брой ECTS кредити: 90 (вариант А), 120 (вариант Б)


Ръководител: доц. д-р Илиана Николова, iliana@fmi.uni-sofia.bg

Координатор: маг. Пенчо Михнев, pmihnev@fmi.uni-sofia.bg

Телефони: 8161535, тел./факс 8656157 (И. Николова), 9713509, тел./факс 9713543 (П. Михнев)

^ Адрес: ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164


Програмата се предлага в два варианта:

А) за бакалаври, които са завършили ФМИ (спец. Математика и информатика, Информатика, Компютърни науки, Приложна математика) или сродни специалности в други ВУЗ. В този случай продължителността на програмата е 3 семестъра (редовна форма) или 5 семестъра (задочна форма)

Б) за бакалаври, които са завършили педагогически или други*  специалности, като в този случай се вземат допълнителни курсове и продължителността на програмата е 4 семестъра (редовна форма)

Учебните планове за двата варианта на програмата са приложени накрая.

^ Електронното обучение (e-learning) е обучение, за чиято подготовка, провеждане и/или управление се използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет. То може да бъде осъществено в присъствена, дистанционна или – най-често – смесена форма. Електронното обучение е типично за глобалното информационно общество и е отговор на нуждите на съвременния обучаем от гъвкаво обучение, достъпно по всяко време и от всяко място. Днес в целия свят, включително и в България, се наблюдава бързо навлизане на електронното обучение във всички сфери и на всички образователни равнища – във висшите и средни училища, в професионалното обучение и квалификация, в бизнес-организациите, в държавните и неправителствените организации. Очаква се тази тенденция да се засилва, а заедно с това да расте и необходимостта от квалифицирани специалисти, способни да проектират, разработват и предлагат качествено електронно обучение.

^ Магистърската програма по електронно обучение е особено подходяща за преподаватели от висши, средни училища и колежи; за специалисти в отделите за обучение и за развитие на човешките ресурси в бизнеса, в държавните и неправителствените организации; за управленски и административни кадри, работещи в сферата на образованието и обучението. Програмата би била полезна и на всеки съвременен човек, желаещ да изгради умения за учене през целия живот.


^ Подборът на кандидатите се извъшва чрез събеседване върху следните теми:

1. Класически и съвременни подходи и методи за преподаване и учене

2. Учебни стандарти, планове и програми: същност и предназначение

3. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

4. Компютърни архитектури, компютърни мрежи и операционни системи

5. Структури от данни, езици и среди за програмиране

6. Информационни технологии и приложни програми

7. Интернет и приложения


Съдържание на програмата

Програмата засяга трите основни аспекта на електронното обучение – педагогически, софтуерно-технологичен и организационно-управленски – и предлага задълбочено разглеждане на проблемите, свързани с:

• планиране и проектиране на електронно обучение

• разработка на електронни учебни материали

• управление на учебното съдържание и на процеса на обучение

• оценяване при електронното обучение

• финансово планиране, внедряване и управление на електронно обучение

При съставянето на Програмата е използван опитът на Катедра „Информационни технологии“ при ФМИ, придобит въз основа на множество успешни проекти в областта на електронното обучение, както и на специализирано обучение на преподаватели в Университета в Твенте, Холандия.

Обучението е ориентирано към подготовка на специалисти, които притежават специализирани професионални умения в поне един от трите аспекта на електронното обучение и широка фундаментална подготовка в останалите два аспекта. Базовата подготовка се осъществява чрез задължителните курсове, а специализираната – чрез подбора на подходящи избираеми курсове. Дипломният проект по правило е свързан с набора от избрани курсове и има за цел да задълбочи специализацията на студентите в съответното направление и да им даде възможност за практическо прилагане на придобитите по време на обучението знания и умения.


^ Характеристика на завършващите студенти

Целта на програмата е да изгради нова генерация проектанти и разработчици на електронното обучение, способни да създават напълно функционални и пазарно-ориентирани решения в тази област. Завършилите програмата ще умеят да прилагат системен подход при проектирането, разработката и управлението на електронно обучение на основата на доброто познаване на софтуерните, образователните и управленските технологии. Това ще им позволи в перспектива да развият и поемат функциите на ръководители по отношение на електронното обучение на различните нива на управление в организациите от софтуерната, образователната и квалификационната индустрия.


^ Основни знания и умения. Успешно завършилите програмата ще са в състояние да:

– демонстрират знания и разбиране на съществени факти, концепции, принципи и теории, свързани с трите основни аспекта на електронното обучение

– използват това знание и разбиране при проектирането, разработката и реализацията на конкретни решения в областта на електронното обучение, като отчитат предимствата и недостатъците на различните теоретично-базирани модели

– идентифицират и анализират критерии, спецификации и стандарти, подходящи за специфични проблеми в областта на електронното обучение

– разработват материали за електронно обучение, като използват професионално съвременни системи и средства за електронно обучение

– оценяват съществуващи решения в областта на електронното обучение


^ Допълнителни умения. Тези умения не са пряко свързани с електронното обучение, а са от областта на фундаменталните общо-професионални умения, необходими на всеки съвременен специалист. Успешно завършилите програмата ще могат да:

– правят кратки и ясни презентации пред различна аудитория

– работят самостоятелно, в екипи, и на проектен принцип

– управляват собственото си обучение и развитие

– разпределят и управляват времето си ефективно

– демонстрират добри организационни умения

Перспективи за реализация на завършилите програмата

Завършилите програмата ще могат да работят ефективно като проектанти и разработчици на софтуерни, педагогически и организационни решения, свързани с електронното обучение, във всички видове организации, занимаващи се с електронно обучение, а именно:

• учебни заведения в обществената и частната образователна сфера

• отдели за квалификация и развитие на човешките ресурси в държавни, неправителствени и бизнес организации

• организации и фирми, предлагащи консултантски услуги в сферата на обучението

• индустрията за разработване на образователни продукти и услуги (фирми за образователен софтуер, издателства, частни центрове, предлагащи образователни услуги и др.)

Програмата се стреми към изграждане на специалисти в областта на електронното обучение, които са конкурентноспособни както на българския, така и на европейския и световен пазар на труда. Целта е те да имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени образователни заведения, фирми или проекти, като самостоятелни проектанти и като членове на екипи


Литература

Печатни издания

Бижков Г., Краевски, В. (1999) Методология и методи на педагогическите изследвания. София, Аскони.

Бижков Г. (1999) Педагогическа диагностика. София, Университетско издателство.

Бижков Г. (1996) ^ Теория и методика на дидактическите тестове. София, Просвета.

Наумов, В. Г., & Йорданова, С. М., & Кунев, Г. В., & Иванова, Г. И. (1999). Мултимедия и дистанционно обучение. Регионален Център за Дистанционно Обучение, гр. Варна.

Николова, И. (2000). ^ Проектиране и реализация на WWW-базирано обучение: Методология и средства. Докторска дисертация, СНС по информатика и приложна математика.

НИЛ “Технологии за еОбучение”, ТУ-София (2003). ^ Ръководство за проектиране на обучението. МОН, Център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование”

Bielawski, L., Metcalf, D. (2002). Blended eLearning. Human Resource Development Pr. ISBN: 0874257174.

Clark, R. C., Mayer, Р. Е. (2003). e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. Pfeiffer, ISBN: 0787960519

Collis, B., Moonen, J. (2001). ^ Flexible Learning in a Digital World: Experiences and Expectations. Taylor & Francis Group.

Cross, J. A., Dublin, L., Cross, J. (2002). Implementing E-Learning. American Society for Training and Development (ASTD).

Dooley, K.E., Lindner, J.R., Dooley, L.M. (2005). ^ Advanced Methods in Distance Education: Applications and Practices for Educators, Administrators and Learners. Information Science Publishing, ISBN: 1591404851

Driscoll, M., Carliner, S. (2005). Advanced Web-Based Training: Adapting Real World Strategies in Your Online Learning. Pfeiffer; ISBN: 0787969796

Engvig, M. (2002). eLearning: Underlying Assumptions and Helpful Hints. Themo Publishing/Engvig.

Harrison, R., Kessels, J. (2003). ^ Human Resource Development in a Knowledge Economy: An Organisational View, Palgrave Macmillan Publishing.

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., Smaldino, Sh. E. (2001). Instructional Media and Technologies for Learning. 7th Edition. Prentice Hall

Horton, W. (2001). ^ Evaluating E-Learning. American Society for Training and Development (ASCD).

Horton, W., Horton, K. (2003). E-learning Tools and Technologies: A consumer’s guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. John Wiley & Sons.

Khan, B.H. (2005). Managing E-learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and Evaluation. Information Science Publishing; ISBN: 1591406358

Lee, W.W., Owens, D.L. (2000). ^ Multimedia-Based Instructional Design: Computer-Based Training, Web-Based Training, and Distance Learning. Pfeiffer; ISBN: 0787951595

McGee, P., Carmean, C., Jafari, A. (Eds.) (2005). Course Management Systems for Learning: Beyond Accidental Pedagogy. Information Science Publishing, ISBN: 1591405122

Palloff, R.M., Pratt, K. (2003). ^ The Virtual Student: A Profile and Guide to Working with Online Learners. 1st edition, Jossey-Bass Publisher.

Phillips, J. J. (2003). Return on Investment in Training and Performance Improvement Programs. 2nd edition. Butterworth Heinemann, an Imprint of Elsevier Science.

Robert M. Gagne (1992). ^ Principles of Instructional Design. Wadsworth Publishing; 4th edition; ISBN: 0030347572

Rosenberg, M. J. (2000). E-Learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age. McGraw-Hill Trade.

Simonson, M., Smaldino, Sh.E., Albright, M., Zvacek, S. (2005). ^ Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (3rd Edition). Prentice Hall; ISBN: 0131196308

Smith, P., Ragan, T. J. (1999). Instructional Design, 2nd Edition. Wiley Text Books Publishing.


Интернет източници:

SCORM (http://www.adlnet.org/)

IMS Global Learning Consortium (http://www.imsproject.org)

Open source системи за електронно обучение (http://e-learning.fmi.uni-sofia.bg)

IEEE LTSC LOM (http://ltsc.ieee.org)

ISO (http://jtc1sc36.org/#terms_of_reference)

Dublin Core (http://purl.oclc.org/dc/)

^ ARIADNE (http://ariadne.unil.ch/)

ADL SCORM (http://www.adlnet.org/Scorm/)

УЧЕБЕН ПЛАН
(Вариант А)

за завършили специалностите Математика и информатика,
Информатика, Компютърни науки, Приложна математика,
Компютърна техника и технологии, Информационни и комуникационни системи и технологии и сродни на тяхДисциплини ECTS- Х орариум

кредити1  семестриален седмичен

I семестър

1. Основи на електронното обучение (З) 5 60 2+1+1

2. Дизайн на електронно обучение
и разработка на учебни материали (З) 6,5 75 3+1+1

3. Стандарти и моделиране в областта
на електронното обучение (З) 6 60 2+1+1

4. Интернет технологии и
приложения (И*) 6,5 75 1+0+4

5. Аудио-визуални и информационни
технологии в обучението (И*) 5 60 2+0+2

6. Моделиране на данни и проектиране
на бази от данни (И*) 5 60 2+0+2

7. Езици за хипертекст (XML) (И) 5 60 2+0+2

8. Основи на компютърните мрежи (И) 5 60 2+0+2

9. Операционна система Windows XP/2003
(или Linux/Unix/Solaris) (И) 5 60 2+0+2

10. Обектно-ориентирано програмиране
с Java (И) 5 60 2+1+1

11. Визуално програмиране с Delphi (И) 5 60 2+0+2


II семестър

12. Софтуерни системи за електронно
обучение (З) 6 60 2+0+2

13. Оценяване при електронното
обучение (З) 6,5 75 2+1+2

14. Планиране, внедряване и управление
на електронно обучение (З) 5 60 2+1+1

15. Компютърни среди за обучение (И) 6,5 75 2+0+3

16. Създаване и оценяване на тестове (И) 5 60 2+1+1

17. Разработване на учебни планове
и програми за електронно
обучение (И) 3,5 30 1+0+1

18. Управление на знанието (И) 5 60 2+1+1

19. Управление на проекти в областта
на електронното обучение (И) 5 60 2+0+2

20. Уеб-базирана мултимедия в
електронното обучение (И) 5 60 2+1+1

21. Уеб интерфейс към бази от данни (И) 5 60 2+0+2

22. Програмиране с .Net/C# (И) 5 60 2+0+2

III семестър

Разработка и защита на дипломна работа 30 300 20


* Дисциплината е задължителна за тези студенти, които не са изучавали аналогична дисциплина в предхождащото си обучение.


^ УЧЕБЕН ПЛАН
(Вариант Б)

за студенти, които НЕ са завършили специалност Математика
и информатика, Информатика, Компютърни науки, Приложна математика, Компютърна техника и технологии, Информационни и комуникационни системи и технологии или сродна на тях

Дисциплини ECTS- Хорариум
кредити2  семестриален седмичен


I семестър

1. Основи на електронното обучение (З3 ) 5 60 2+1+1

2. Дизайн на електронно обучение и
разработка на учебни материали (З) 6 75 3+1+1

3. Стандарти и моделиране в областта
на електронното обучение (З) 6 60 2+1+1

4. Аудио-визуални и информационни
технологии в обучението (И*) 5 60 2+0+2

5. Операционни системи и офис
приложения (И*) 3 30 0+0+2

6. Интернет технологии и приложения (И*) 5 60 1+0+3


II семестър

7. Софтуерни системи за електронно
обучение (З) 6 60 2+0+2

8. Оценяване при електронното
обучение (З) 6 75 2+1+2

9. Планиране, внедряване и управление
на електронно обучение (З) 5 60 2+1+1

10. Разработване на учебни планове
и програми за електронно обучение (И) 3 30 1+0+1

11. Уеб-базирана мултимедия в
електронното обучение (И) 5 60 2+1+1

12. Управление на знанието (И) 5 60 2+1+1

13. Управление на проекти в областта
на електронното обучение (И) 5 60 2+0+2


III семестър

14. Създаване и оценяване на тестове (И) 5 60 2+1+1

15. Компютърни среди за обучение (И) 6 60 2+0+2

16. Моделиране на данни и проектиране
на бази от данни (И*) 6 60 2+0+2

17. Уеб интерфейс към бази от данни (И) 6 60 2+0+2

18. Езици за хипертекст (XML) (И) 6 60 2+0+2

19. Основи на компютърните мрежи (И) 6 60 2+0+2

20. Операционна система
Windows XP/2003
(или Linux/Unix/Solaris) (И) 5 60 2+0+2


IV семестър

Разработка и защита на дипломна работа 30 300 20


ю Магистърска програма: Изкуствен интелект


За бакалаври, които са завършили ФМИ или сходни факултети


^ Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 90


Ръководител на програмата: доц. Мария Нишева

ФМИ, бул. „Дж. Баучер“ № 5, стая 201

Телефон: 8161 529

E-mail: marian@fmi.uni-sofia.bg


Магистърската програма по Изкуствен интелект предвижда овладяването на задълбочени теоретични познания в областта на интелигентните системи и усвояването на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления на информатиката и информационните технологии. В програмата са включени курсове по теоретични основи на изкуствения интелект, представяне на знания, планиране и търсене, обработка на естествен език, машинно самообучение, разпознаване на образи, управление на роботи, невронни мрежи и генетични алгоритми, приложни системи с изкуствен интелект (експертни системи, интелигентни среди за обучение и т. н.) и др.

Специалистите, завършили успешно магистърската програма по Изкуствен интелект, ще могат да приложат знанията и уменията си в научни и образователни организации и във водещи фирми в областта на информационните технологии при разработването на експертни системи, интелигентни среди за обучение и други типове програмни системи, основани на знания, средства за разпознаване на образи и обработка на изображения, интелигентни потребителски интерфейси, роботи, в анализа на данни и извличането на знания от големи масиви от данни и мн. др.

Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват в сътрудничество с Института по информационни технологии и Института по математика и информатика при БАН и водещи софтуерни фирми. На разположение на студентите е специализирана библиотека, която съдържа съвременни издания в различни направления на Изкуствения интелект. Могат да се осъществяват 6-месечни студентски мобилности по двустранен договор по програмата Socrates/Erasmus между Софийския университет и Университета в гр. Роскилд, Дания.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

(за специалисти)

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Разпознаване на образи 6,5 75 3+0+2

2. Машинно самообучение 5 60 2+0+2

3. Бази от знания 2,5 30 2+0+0

4. Невронни мрежи и генетични алгоритми 5 60 2+0+2

5. Компютърна лингвистика (И*) 5 60 3+1+0

6. Разработка на Интернет приложения (И) 6,5 75 1+0+4

7. Математическа морфология и

приложения (И) 5 60 2+0+2

8. Web интерфейс към бази от данни (И) 5 60 2+0+2

9. XML програмиране (И) 5 60 2+0+2

10. Web Mathematica (И) 7,5 90 3+0+3II семестър

11. Електронно обучение 5 60 2+0+2

12. Извличане на закономерности от данни 5 60 2+0+2

13. Кинематика и динамика на роботи 4 45 3+0+0

14. Планиране на движения в сложна среда 5 60 2+2+2

15. Анализ, моделиране, проектиране на

информационни системи (И) 6,5 75 3+2+0

16. Експертни системи (И*) 5 60 2+0+2

17. Програмиране на Пролог (И) 7,5 90 3+1+2

18. ASP програмиране (И) 6 75 3+0+2

19. Обобщени мрежи (И) 4 45 3+0+0

20. Интуиционистки размити множества (И) 4 45 3+0+0

21. Съвременно функционално

програмиране (И) 5 60 2+0+2III семестър

Подготовка на дипломна работа 30 300 30


ю Магистърска програма: Изкуствен интелект


За бакалаври, които не са завършили ФМИ или сходни факултети


^ Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 120


Ръководител на програмата: доц. Мария Нишева

ФМИ, бул. „Дж. Баучер“ № 5, стая 201

Телефон: 8161 529

E-mail: marian@fmi.uni-sofia.bg


Магистърската програма по Изкуствен интелект предвижда овладяването на задълбочени теоретични познания в областта на интелигентните системи и усвояването на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления на информатиката и информационните технологии. В програмата са включени курсове по теоретични основи на изкуствения интелект, представяне на знания, планиране и търсене, обработка на естествен език, машинно самообучение, разпознаване на образи, управление на роботи, невронни мрежи и генетични алгоритми, приложни системи с изкуствен интелект (експертни системи, интелигентни среди за обучение и т. н.) и др.

Специалистите, завършили успешно магистърската програма по Изкуствен интелект, ще могат да приложат знанията и уменията си в научни и образователни организации и във водещи фирми в областта на информационните технологии при разработването на експертни системи, интелигентни среди за обучение и други типове програмни системи, основани на знания, средства за разпознаване на образи и обработка на изображения, интелигентни потребителски интерфейси, роботи, в анализа на данни и извличането на знания от големи масиви от данни и мн. др.

Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват в сътрудничество с Института по информационни технологии и Института по математика и информатика при БАН и водещи софтуерни фирми. На разположение на студентите е специализирана библиотека, която съдържа съвременни издания в различни направления на Изкуствения интелект. Могат да се осъществяват 6-месечни студентски мобилности по двустранен договор по програмата Socrates/Erasmus между Софийския университет и Университета в гр. Роскилд, Дания.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

(за неспециалисти)

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Разпознаване на образи 6,5 75 3+0+2

2. Машинно самообучение 5 60 2+0+2

3. Програмиране I (И*) 6,5 75 3+2+0

4. Програмиране на Лисп (И*) 7,5 90 2+2+2

5. Дискретна математика (И) 7,5 90 2+4+0

6. Изкуствен интелект (И*) 5 60 2+2+0II семестър

7. Електронно обучение 5 60 2+0+2

8. Извличане на закономерности от данни 5 60 2+0+2

9. Кинематика и динамика на роботи 4 45 3+0+0

10. Планиране на движения в сложна среда 5 60 2+2+2

11. Програмиране II (И*) 6,5 75 3+2+0

12. Програмиране на Пролог (И) 7,5 90 3+1+2

13. Експертни системи (И*) 5 60 2+0+2

14. Анализ, моделиране, проектиране на

информационни системи (И) 6,5 75 3+2+0

15. ASP програмиране (И) 6 75 3+0+2

16. Обобщени мрежи (И) 4 45 3+0+0

17. Интуиционистки размити множества (И) 4 45 3+0+0

18. Съвременно функционално

програмиране (И) 5 60 2+0+2


III семестър

19. Бази от знания 2,5 30 2+0+0

20. Невронни мрежи и генетични алгоритми 5 60 2+0+2

21. Компютърна лингвистика (И*) 5 60 3+1+0

22. Математическа морфология и

приложения (И) 5 60 2+0+2

23. Web интерфейс към бази от данни (И) 5 60 2+0+2

24. Разработка на Интернет
приложения (И) 6,5 75 1+0+4

25. XML програмиране (И*) 5 60 2+0+2

26. Web Mathematica (И) 7,5 90 3+0+3IV семестър

Подготовка на дипломна работа 30 300 30


* Дисциплината е задължителна за тези студенти, които не са изучавали аналогична дисциплина в бакалавърската програма.


ю Магистърска програма: Изчислителна информатика


За бакалаври, които са завършили ФМИ или сходни факултети


^ Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 90


Ръководител на програмата: доц. Гено Николов

Научен консултант: ст.н.с. Светослав Марков

ФМИ, бул. Дж. Баучер 5, София 1164

Тел. 8161 506; 979-3704

E-mail: geno@fmi.uni-sofia.bg; smarkov@bio.bas.bg


Магистърската програма е адресирана към студенти с бакалавърска степен в областта на естествените или техническите науки. Предполагат се стандартни знания по информатика, математика, физика, механика и др. Целта на магистърската програма е да се изградят професионалисти по компютърно моделиране на реални процеси, подготвени за работа в интердисциплинарни изследователски колективи. Те ще бъдат добре обучени в областта на съвременните числени методи и високопроизводителните изчислителни архитектури и ще могат да разработват и използуват софтуер за математическо моделиране в поне една научна или инженерна област. В зависимост от избраната учебна програма студентите могат да се специализират в създаване и изследване на математически модели на процеси във физиката, химията, биологията, екологията и техниката, както и използуване на съвременен софтуер за научни изчисления. Завършилите успешно магистърската програма ще умеят:

– Да работят в интердисциплинарни научно-изследователски колективи;

– Да използуват програмни езици и системи от високо ниво за надеждни и високопроизводителни изчисления;

– Да прилагат и доразвиват методи от приложната и изчислителната математика;

– Да владеят основни техники на компютърното моделиране;

– Да обработват, анализират, визуализират и интерпретират информация от поне едно приложно-научно направление от областта на биологията, физиката, химията, икономиката и др.

– Да управлява и прогнозира резултатите от научните изследвания в поне една приложна научна област.

Магистърската програма поставя ударение на практическото използуване на компютърна техника и софтуер при научните изчисления, като по всички предмети се предвиждат лабораторни упражнения в зали, оборудвани със съвременна изчислителна техника.

Дипломиралите се магистри ще могат да работят или продължат обучението си във водещи в света висши учебни заведения; в научни институти и центрове в съответна област на науката или техниката; във фирми, разработващи и използуващи софтуер за изследвания чрез математически модели; в приложно-научни звена и фирми в промишлеността.

Специализацията дава основа за продължаване на обучението чрез докторантура в научни области като информатика, математическо моделиране и приложения, изчислителна физика, изчислителна биология, изчислителна химия и др.


Литература:

O. Yasar, R. Landau, Elements of Computational Sciences and Engineering, SIAM Review 45, 4, 787-805.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Надеждни изчисления 6 60 2+0+2

2. Изчислителни аспекти на

диференциалните уравнения*** 6 60 2+0+2

3. Система MATHEMATICA* 6 60 2+0+2

4. C/C++ за научни изчисления* 6 60 2+0+2

5. Изчислителна статистика и анализ на

данни 6 60 2+0+2

6. Математическа текстообработка и

презентации 6 60 2+0+2II семестър

7. Система MATLAB* 6 60 2+0+2

8. Система MAPLE* 6 60 2+0+2

9. Метод на крайните елементи в

инженерни задачи 6 60 2+0+2

10. Компютърна графика** 6 60 2+0+2

11. Числени методи за глобална оптимизация 6 60 2+0+2

12. Числено интегриране 6 60 2+0+2

13. Числени методи за разредени матрици 6 60 2+1+1

14. Математическо моделиране в биологията 6 60 2+0+2

15. Нелинейни математически модели 6 60 2+0+2

16. Компютърна графика за напреднали 6 60 2+0+2


III семестър

17. Научен семинар 4 30 0+2+0

18. Моделиране на физични процеси 5 45 2+0+1

19. Изчислителна геометрия и морфология 6 60 2+0+2

20. Паралелни алгоритми 6 60 2+0+2

21. Обработка на изображения / данни 6 60 2+0+2

22. Линукс и Юникс 6 60 2+0+2

23. Soft Computing и приложения 6 60 2+0+2

24. Разработване и защита на дипломна

работа 15 150 4+2+4


Курсовете изписани с тъмен шрифт са задължителни, с допълнителното уточнение, че: от маркираните с * курсове се избират задължително два; маркираните с ** курсове са задължителни само за завършилите специалност различна от „Информатика“; маркираните с *** курсове са задължителни само за завършилите специалност „Информатика“. От курсовете, изписани в курсив, се избират поне два.


ю Магистърска програма: Изчислителна информатика


За бакалаври, които не са завършили ФМИ или сходни факултети


^ Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 90


Ръководител на програмата: доц. Гено Николов

Научен консултант: ст.н.с. Светослав Марков

ФМИ, бул. Дж. Баучер 5, София 1164

Тел. 8161 506; 979-3704

E-mail: geno@fmi.uni-sofia.bg; smarkov@bio.bas.bg


Магистърската програма е адресирана към студенти с бакалавърска степен в областта на естествените или техническите науки. Предполагат се стандартни знания по информатика, математика, физика, механика и др.

Целта на магистърската програма е да се изградят професионалисти по компютърно моделиране на реални процеси, подготвени за работа в интердисциплинарни изследователски колективи. Те ще бъдат добре обучени в областта на съвременните числени методи и високопроизводителните изчислителни архитектури и ще могат да разработват и използуват софтуер за математическо моделиране в поне една научна или инженерна област.

В зависимост от избраната учебна програма студентите могат да се специализират в създаване и изследване на математически модели на процеси във физиката, химията, биологията, екологията и техникатар както и използуване на съвременен софтуер за научни изчисления. Завършилите успешно магистърската програма ще умеят:

– Да работят в интердисциплинарни научно-изследователски колективи;

– Да използуват програмни езици и системи от високо ниво за надеждни и високопроизводителни изчисления;

– Да прилагат и доразвиват методи от приложната и изчислителната математика;

– Да владеят основни техники на компютърното моделиране;

– Да обработват, анализират, визуализират и интерпретират информация от поне едно приложно-научно направление от областта на биологията, физиката, химията, икономиката и др.

– Да управлява и прогнозира резултатите от научните изследвания в поне една приложна научна област.

Магистърската програма поставя ударение на практическото използуване на компютърна техника и софтуер при научните изчисления, като по всички предмети се предвиждат лабораторни упражнения в зали, оборудвани със съвременна изчислителна техника.

Дипломиралите се магистри ще могат да работят или продължат обучението си във водещи в света висши учебни заведения; в научни институти и центрове в съответна област на науката или техниката; във фирми, разработващи и използуващи софтуер за изследвания чрез математически модели; в приложно-научни звена и фирми в промишлеността.

Специализацията дава основа за продължаване на обучението чрез докторантура в научни области като информатика, математическо моделиране и приложения, изчислителна физика, изчислителна биология, изчислителна химия и др.


Литература:

O. Yasar, R. Landau, Elements of Computational Sciences and Engineering, SIAM Review 45, 4, 787-805.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Увод в научните изчисления 6 60 2+0+2

2. Надеждни изчисления 6 60 2+0+2

3. Изчислителни аспекти на

диференциалните уравнения 6 60 2+0+2

4. Система MATHEMATICA* 6 60 2+0+2

5. C/C++ за научни изчисления* 6 60 2+0+2

6. Изчислителна статистика и анализ на

данни 6 60 2+0+2

7. Математическа текстообработка и

презентации 6 60 2+0+2II семестър

8. Система MATLAB* 6 60 2+0+2

9. Система MAPLE* 6 60 2+0+2

10. Метод на крайните елементи в

инженерни задачи 6 60 2+0+2

11. Компютърна графика 6 60 2+0+2

12. Числени методи за глобална оптимизация 6 60 2+0+2

13. Числено интегриране 6 60 2+0+2

14. Числени методи за разредени матрици 6 60 2+1+1

15. Математическо моделиране в биологията 6 60 2+0+2

16. Нелинейни математически модели 6 60 2+0+2


III семестър

17. Научен семинар 4 30 0+2+0

18. Моделиране на физични процеси 5 45 2+0+1

19. Изчислителна геометрия и морфология 6 60 2+0+2

20. Паралелни алгоритми 6 60 2+0+2

21. Обработка на изображения / данни 6 60 2+0+2

22. Линукс и Юникс 6 60 2+0+2

23. Soft Computing и приложения 6 60 2+0+2

24. Разработване и защита на дипломна

работа 15 150 4+2+4


Курсовете изписани с тъмен шрифт са задължителни, с допълнителното уточнение, че от маркираните с * курсове се избират задължително два. От курсовете, изписани в курсив, се избират поне два.


ю Магистърска програма: Информационни системи


^ За бакалаври, които са завършили ФМИ или сходни факултети


Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 120


Ръководител на програмата доц. Владимир Димитров

ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164

Тел. 8161 529

E-mail: cht@fmi.uni-sofia.bg


Основна цел на магистърската програма по Информационни системи (ИС) е да подготвя специлисти по въпросите на базите от данни, информационните системи и техните приложения за автоматизация на информационното обслужване на съвременните офиси, както на малки и средни фирми, така и на големи организации като министерства, банки, застрахователни дружества, заводи и т.н.

В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с базите от данни, а също така и приложни, отнасящи се до проектирането, разработката и внедряването на информационните системи.

Магистърската програма ИС предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като:

• специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ИС;

• специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни (СУБД);

• специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи;

• aдминистратори на бази от данни (БД);

• специалисти по маркетинг и мениджмент на софтуерни и информационни продукти;

• научни работници и преподаватели в областта на БД.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

За бакалаври, които са завършили ФМИ или сходни факултети

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Компютърна лингвистика 6 60 3+1+0

2. Datagrids 6 60 2+0+2

3. Електронна търговия 6 60 4+0+0

4. Management for non-managers 9 90 3+0+3

5. Разработка на Интернет приложения 7,5 75 1+0+4

6. Операционна система Solaris 1 45 1+0+2

7. Deploying&Managing MS Internet

Security and Acc. Server 2000 1 45 2+0+1

8. Implementing & Administering

MS Windows 2000 Directory Services 1 60 2+0+2

9. Desktop Applications with Microsoft

Visual C++ 6.0 1 60 1+0+3

10. ASP.NET практикум 1 75 1+0+4

11. Системата Mathematica – част I 6 60 2+2+0

12. Надеждни изчисления 6 60 3+0+3

II семестър

13. Паралелни и разпределени системи 7,5 75 3+2+0

14. Практикум на Oracle: Въведение в Oracle 6 60 2+0+2

15. Крайни автомати 4,5 75 2+1+0

16. Текстови бази от данни 4,5 45 3+0+0

17. Експертни системи 6 60 2+0+2

18. Desktop Applications with Microsoft

Visual C++ 6.0 1 60 1+0+3

19. С за научни изчисления 4 40 2+0+2

20. Бази от знания 3 30 2+0+0

21. RAD – ООП за RAD 4 40 2+0+2

22. Системата Mathematica – част II 9 90 3+0+3

23. Проектиране и изграждане на

информационни системи 7,5 75 3+2+0

24. XML програмиране 6 60 2+0+2

25. Програмиране на Пролог 9 90 3+1+2

26. WAP & WML 6 60 2+0+2

27. Cisco Academy – практикум 9 90 1+0+5

28. Операционни системи 12 120 4+2+2

29. ASP програмиране 9 90 3+0+3

30. Designing a MS Windows 2000

Networking Services Infrastructure 1 60 2+0+2

31. Designing a MS Windows 2000 Directory

Services Infrastructure 1 45 2+0+1

32. Designing a Security-Enhanced

MS Windows 2000 Network 1 75 3+0+2

III семестър

33. Паралелна и разпределена обработка 7,5 75 3+2+0

34. Системи за управление на бази от

данни 4,5 45 3+0+0

35. Практикум на Oracle: Разработка на

приложения 6 60 2+0+2

36. Съвременни методи за анализ на данни 10,5 105 3+2+2

37. Методи за транслация 6 60 3+1+0

38. Разпознаване на образи 7,5 75 3+0+2

39. Понятия и структури в езиците за

програмиране 6 60 2+0+2

40. Implementing Microsoft Windows 2000

Clustering 1 60 2+0+2


IV семестър

Разработване и защита на дипломна работа 15 150 10

ю Магистърска програма: Информационни системи


За бакалаври, които не са завършили ФМИ или сходни факултети


^ Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 120


Ръководител на програмата доц. Владимир Димитров

ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164

Тел. 8161 529

E-mail: cht@fmi.uni-sofia.bg


Основна цел на магистърската програма по Информационни системи (ИС) е да подготвя специлисти по въпросите на базите от данни, информационните системи и техните приложения за автоматизация на информационното обслужване на съвременните офиси, както на малки и средни фирми, така и на големи организации като министерства, банки, застрахователни дружества, заводи и т.н.

В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с базите от данни, а също така и приложни, отнасящи се до проектирането, разработката и внедряването на информационните системи.

Магистърската програма ИС предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като:

• специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ИС;

• специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни (СУБД);

• специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи;

• aдминистратори на бази от данни (БД);

• специалисти по маркетинг и мениджмент на софтуерни и информационни продукти;

• научни работници и преподаватели в областта на БД.


^ УЧЕБЕН ПЛАН

За бакалаври, които не са завършили ФМИ или сходни факултети

ECTS- Хорариум

Дисциплини кредити семестриален седмичен

I семестър

1. Програмиране I 7,5 75 3+2+0

2. Компютърна графика 6 60 3+1+0

3. Бази от данни 7,5 75 3+2+0

4. Изкуствен интелект 6 60 2+2+0

5. Компютърни мрежи и комуникации 7,5 75 3+2+0

6. Дискретна математика 9 90 2+4+0

7. Management for non-managers 9 90 3+0+3

8. Интернет-програмиране с Java 1 45 1+0+2

9. Операционна система Solaris 1 45 1+0+2

10. Deploying & Managing MS Internet

Security and Acc. Server 2000 1 45 2+0+1

11. Implementing & Administering

MS Windows 2000 Directory Services 1 60 2+0+2

12. Desktop Applications with Microsoft

Visual C++ 6.0 1 60 1+0+3

13. ASP.NET практикум 1 75 1+0+4

14. Системата Mathematica – част I 6 60 2+2+0

15. Надеждни изчисления 6 60 3+0+3II семестър

16. Програмиране II 7,5 75 3+2+0

17. Паралелни и разпределени системи 7,5 75 3+2+0

18. Практикум на Oracle: Въведение
в Oracle 6 60 2+0+2

19. Крайни автомати 4,5 75 2+1+0

20. Текстови бази от данни 4,5 45 3+0+0

21. Експертни системи 6 60 2+0+2

22. Desktop Applications with Microsoft

Visual C++ 6.0 1 60 1+0+3

23. С за научни изчисления 4 40 2+0+2

24. Бази от знания 3 30 2+0+0

25. RAD – ООП за RAD 4 40 2+0+2

26. Системата Mathematica – част II 9 90 3+0+3

27. Проектиране и изграждане на

информационни системи 7,5 75 3+2+0

28. XML програмиране 6 60 2+0+2

29. Програмиране на Пролог 9 90 3+1+2

30. WAP & WML 6 60 2+0+2

31. Cisco Academy – практикум 9 90 1+0+5

32. Операционни системи 12 120 4+2+2

33. ASP програмиране 9 90 3+0+3

34. Designing a MS Windows 2000
Networking Services Infrastructure 1 60 2+0+2

35. Designing a MS Windows 2000

Directory Services Infrastructure 1 45 2+0+1

36. Designing a Security-Enhanced

MS Windows 2000 Network 1 75 3+0+2


III семестър

37. Паралелна и разпределена обработка 7,5 75 3+2+0

38. Системи за управление на бази от

данни 4,5 45 3+0+0

39. Практикум на Oracle: Разработка на

приложения 6 60 2+0+2

40. Съвременни методи за анализ на данни 10,5 105 3+2+2

41. Компютърна лингвистика 6 60 3+1+0

42. Datagrids 6 60 2+0+2

43. Електронна търговия 6 60 4+0+0

44. Методи за транслация 6 60 3+1+0

45. Разпознаване на образи 7,5 75 3+0+2

46. Понятия и структури в езиците за

програмиране 6 60 2+0+2

47. Implementing Microsoft Windows 2000

Clustering 1 60 2+0+2IV семестър

Разработване и защита на дипломна работа 15 150 10

ю Магистърска програма: Логика и алгоритми


Срок на обучение: 3 семестъра

^ Форма на обучение: редовна

Минимален брой ECTS кредити: 90


Ръководител на програмата: проф. д.м.н. Иван Сосков

ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164

Тел. 8161 524

E-mail: soskov@fmi.uni-sofia.bgtorgovo-ekonomicheskie-svyazi-rossii-s-es-v-usloviyah-formirovaniya-edinogo-evropejskogo-hozyajstvennogo-prostranstva.html
torgovo-promishlennaya-palata-rf.html
torgovo-promishlennaya-palata.html
torgovoe-chastnoe-unitarnoe-avtotransportnoe-gosudarstvennoe.html
torgovoekonomicheskoe-otdelenie-instituta-menedzhmenta-i-biznesa-tyumenskij-gosudarstvennij-neftegazovij-universitet.html
torgovogo-doma-biblio-globus-stranica-13.html
 • studies.bystrickaya.ru/ekobiocentrizm-kak-osnovanie-ekologicheskoj-etiki.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rasskazivaet-anna.html
 • znanie.bystrickaya.ru/academic-skills-akademicheskie-naviki-tak-nazivaetsya-ne-izuchenie-teorii-a-praktika-samoj-uchebi-ni-dlya-kogo-ne-sekret-chto-studentu-pervokursniku-prihoditsya.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-sovremennie-mezhdunarodnie-otnosheniya-federalnoe-agentstvo-po-obrazovaniyu.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakazchik-ispolnitel-prilozhenie-3-konkursnaya-dokumentaciya.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/voronezhskaya-gosudarstvennaya-tehnologicheskaya-akademiya.html
 • znanie.bystrickaya.ru/a-a-belousov-vladivostok-izd-vo-dalnevost-un-ta-2002-56c-chz.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/organizacionno-kadrovoe-obespechenie-gosudarstvenoj-kadrovoj-politiki.html
 • reading.bystrickaya.ru/kulturnaya-politika-xxi-veka-teoretiko-metodologicheskie-osnovaniya-i-usloviya-osushestvleniya-stranica-3.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/makarova-elena-yurevna-lastochka.html
 • reading.bystrickaya.ru/lekcionnij-kurs-kulturologiya-uchebno-metodicheskij-kompleks-minsk-2008-udk-008-075-8-bbk-71-0-ya-73-k-90.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-kursa-informatika-i-ikt-k-uchebniku-informatika-n-v-makarova10-11-klass.html
 • education.bystrickaya.ru/2-struktura-vuza-i-sistema-ego-upravleniya-otchyot-o-rezultatah-samoobsledovaniya-tulskogo-filiala-gosudarstvennogo.html
 • reading.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-realizacii-uchebnoj-programmi-29-2-obshie-polozheniya-29.html
 • grade.bystrickaya.ru/o-sisteme-kontrolya-kachestva-ocenki-tehnicheskogo-sostoyaniya-transportnih-sredstv-pri-gosudarstvennom-tehnicheskom-osmotre.html
 • letter.bystrickaya.ru/novie-vidi-transporta-chast-14.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rossijskaya-istoriko-psihologicheskaya-shkola-l-s-vigotskij-a-r-luriya-a-a-leontev-o-vozniknovenii-yazika.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zakon-ot-17-avgusta-1995-goda-n-147-fz-o-estestvennih-monopoliyah.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/egipet-novoe-carstvo.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-5-kurs-spec-gruppa-grazhdansko-pravovaya-specializaciya-ustanovochnie-lekcii-na-5-kurs.html
 • studies.bystrickaya.ru/federalnoj-celevoj-programmi-ekonomicheskogo-i-socialnogo-razvitiya-dalnego-vostoka-i-zabajkalya-na-1996-2005-stranica-4.html
 • lesson.bystrickaya.ru/prestupnost.html
 • thescience.bystrickaya.ru/issledovatelskaya-rabota-po-literature-ispolniteli-raboti-mihajlova-t.html
 • shkola.bystrickaya.ru/simvolika-gostepriimstva-kommunikativnoe-povedenie.html
 • notebook.bystrickaya.ru/hub-hastid-kak-vi-sebya-chuvstvuete-sehate-shoma-chetourast-kak-vashe-zdorove-kar-baretan-chetourast-kak-dela-tradicionno-poprivetstvoval-ih-dok-na-farsi.html
 • institute.bystrickaya.ru/gorodskaya-programma-odarennie-deti-plan-massovih-meropriyatij-36-so-shkolnikami-36-gorodskaya-programma-49.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-i-obshie-polozheniya-stati-1-7-uchebnik-po-obshestvenno-gosudarstvennoj-podgotovke-dlya-studentov-fakulteta.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-chetvertaya-zahariya-sitchin.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-fizicheskaya-himiya.html
 • composition.bystrickaya.ru/organizacionno-ekonomicheskie-tehnicheskie-izdaniya-normativno-tehnicheskaya-dokumentaciya-na-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont.html
 • znanie.bystrickaya.ru/alyuminij-i-ego-svojstva-2.html
 • lesson.bystrickaya.ru/mikroskopicheskoe-izuchenie-opticheskih-svojstv-kristallov-chast-5.html
 • predmet.bystrickaya.ru/s-essiya-a-021-krizis-i-antikrizisnaya-politika.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nacionalnij-fond-podgotovki-kadrov-innovacionnij-proekt-razvitiya-obrazovaniya-programma-stranica-7.html
 • textbook.bystrickaya.ru/klassnij-chas-moya-semya-chudesnoe-mesto-dlya-zhizni-uchebno-metodicheskoe-posobie-arzamas-agpi-2005-gou-vpo-arzamasskij.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.